Hydraulické jednotky

Vláknita linka - Mondi SCP

Firma CHETRA SK s.r.o. od roku 2011 prevzala starostlivosť o hydraulické jednotky vláknitej linky v spoločnosti Mondi SCP a.s.Ružomberok.

Po prevzatí zariadení bola vypracovaná stratégia údržby definovaná filozofiou proaktívnej údržby. V náväznosti na to boli vytvorené dlhodobé harmonogramy na analýzy hydraulických olejov, preventívne výmeny hydraulických čerpadiel a hydromotorov na strategicky dôležitých strojoch prevádzky. Momentálne Chetra zabezpečuje monitorovanie zariadení, dennú údržbu, kontroly, čistenie, meranie tlakov, teplôt, odbery vzoriek na analýzu hydraulických olejov. Vykonáva technický dozor pri plánovaných výmenách aj pri montáži nových hydraulických jednotiek, ich častí, alebo ich rekonštrukciách pri investičných akciách a aktívne sa podieľa na optimalizácii procesov.

Zmysluplným nastavením intervalov výmen a diagnostiky pracovných kvapalín sa podarilo do veľkej miery predísť haváriám a zabezpečiť plynulý chod prevádzky. Ďalšou investíciou do nákupu filtračných a diagnostických zariadení sa zabezpečí zlepšenie podmienok pre dlhodobo udržateľný plynulý chod zariadení a prechod z dvanásť na osemnásť mesačný cyklus údržbárskych odstávok. Cieľom je pravidelným monitorovaním, analýzou a filtráciou udržiavať hydraulické oleje vo vysokej čistote a dobrej kondícii a tým znížiť opotrebovanie strojov a predĺžiť ich životnosť, v lepšom prípade zachytiť zhoršujúci sa technický stav zariadenia a predídenie jeho havárii.