Projekt 1

projekt5

Názov projektu: Realizácia inovačných opatrení v spoločnosti CHETRA SK, s.r.o.
Kod projektu: 313012C350
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Miesto realizácie: Ružomberok

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je realizácia inovačných opatrení v spoločnosti CHETRA SK, s.r.o., prostredníctvom zavedenia vyspelých technológií do výroby, čím bude dosiahnutá významná inovácia procesov a produktov. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Zníženie technologickej medzery. Jej cieľom je obstarať, inštalovať a zaradiť do výrobného procesu novú technológiu.

V rámci aktivity budú inovované 3 procesy:

  • výroba kovových častí mechanických upchávok
  • meranie a vstupná a výstupná kontrola v rámci klasickej a reverznej výroby
  • servis a renovácie armatúr

Zároveň budú do výroby uvedené aj 2 nové produkty:

  • delená mechanická upchávka
  • služby 3D merania

Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie kvality a objemu produkcie, produktivity výroby, šetrné využívanie zdrojov, pričom inovácie stimulujú ďalší transfer technológií, vývoj nových produktov, v dôsledku čoho firma rozšíri svoje portfólio,zvýši svoju bonitu a konkurencieschopnosť.


Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

www.opvai.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk