CHETRALON

CHETRALON

Chetralon je kombináciou dobre formovateľného jadra z PTFE a špiralovito usporiadaného podperného plašťa z PTFE. To zabezpečuje ľahké vyplnenie upchavkového priestoru alebo nerovnosti prírub pri súčasnom kontrolovanom obmedzenom tečení tesniva za studena bez nebezpečenstva jeho vytlačenia.

Oblasť použitia:

Ide o univerzálne tesnenie pre celý rozsah pH=0 až 14, pri teplotách od -240°C do +270°C a pri tlaku do 100 bar. Je použiteľné prakticky pre všetky prostredia - chemikálie a plyny vrátane plynného kyslíka do 50 bar pri max.150°C alebo do 30 bar pri 200°C. Výnimkou sú prostredia obsahujúce kvapalný kyslík, roztavené alkalické kovy, fluor pod tlakom a iné zriedka sa vyskytujúce halogénové zlučeniny. Tesnenie CHETRALON je nasadzované v strojárenstve, chemii, farmacii, v zariadeniach pracujúcich s parou alebo s horúcou vodou, v topných zariadeniach, agrarníctve, v domových inštaláciach, lodiarstve, atď.

Pripustenia/schválenia:

Skúšané podľa BAM: TgbČ.5 421/83/4-1906 I

Skúška použiteľnosti tesnenia pre armatúry kyslíkových agregátov:

Na základe výsledkov skúšok žiadne bezpečnostno-technické námietky proti použitiu CHETRALON pri plynnom kyslíku v príslušnom rozsahu tlaku a teploty (viď oblasť použitia).

Údaje pre objednávku:

Rozmery (priemer x dĺžka) Baliaca jednotka* Výrobné číslo
2,4 mm x 15,3 m
3/32" x 50 stôp
1 malý karton (12 kotúčov) 132350
4 mm x 10,7 m
5/32" x 35 stôp
1 malý karton (12 kotúčov) 132535
5,6 mm x 4,6 m
7/32" x 15 stôp
1 malý karton (12 kotúčov) 132715
7,1 mm x 2,7 m
7/32" x 15 stôp
1 malý karton (12 kotúčov) 132909

* It can also be supplied in a large carton = 12 small cartons = 144 rolls