Projekt 2

Projekt 2 (technológie) 111SP

projekt2

Zakladné informácie o projekte:

Názov projektu: Rozšírenie servisných a výrobných možností v oblasti „Hi Tech“ mechanických upchávok, tlakových nádržiek, armatúr a realizácia nano HVOF nástrekov
Prijímateľ: CHETRA SK,s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Sládkovičova 1937, Hencovce, 093 02
Miesto realizácie projektu: Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský samosprávny kraj
Začatie projektu: 02/2015
Ukončenie projektu: 12/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201

Výška nenávratného finančného príspevku:        1 165 255,00 EUR

Stručný opis projektu:

Projekt bol zameraný na vytvorenie novej výrobnej a servisnej prevádzky na vysokej kvalitatívnej a technickej úrovni, v oblasti vysokovýkonných Hi Tech mechanických upchávok, aplikácií HVOF nástrekov a renovácie armatúr.

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo obstaranie technológie na výrobu mechanických upchávok, linky na repasovanie mechanických upchávok, zariadení na aplikáciu nano HVOF nástrekov, a technológie na rozšírenie servisných možností, jej uvedenie do prevádzky a vytvorenie nových pracovných miest.

Výsledky realizovaného projektu:

Výsledkom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. prostredníctvom rozšírenia výroby nových produktov a servisných možností v oblasti s vysokou ochranou životného prostredia a priemyselných aplikácií a vytvorenie nových pracovných miest.

Fotodokumentácia