Projekt 4

Projekt 4 (technológie) 111DM

projekt4

Zakladné informácie o projekte:

Názov projektu: Rozšírenie výrobných a servisných činností firmy CHETRA SK, s.r.o.
Prijímateľ: CHETRA SK,s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Sládkovičova 1937, Hencovce, 093 02
Miesto realizácie projektu: Hencovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj
Začatie projektu: 05/2015
Ukončenie projektu: 11/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

Výška nenávratného finančného príspevku:        107 514,50 EUR

Stručný opis projektu:

Obstaranie moderných technológií pre výrobu kovových dielcov, renováciu mechanických upchávok a servis zabezpečilo rast objemu a kvality výroby a diverzifikáciu výrobného portfólia spoločnosti CHETRA SK, s.r.o.

Ciele projektu:

Cieľom projektu bol nárast konkurencieschopnosti spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. prostredníctvom zavedenia inovatívnych procesov do výroby a servisu mechanických upchávok a vytvorenie nových pracovných miest.

Výsledky realizovaného projektu:

Prostredníctvom realizácie projektu bola zvýšená kvalita a objem produkcie, zabezpečený celkový nárast tržieb, nárast pridanej hodnoty a kvality celého výrobného procesu. Modernizácia výrobného procesu, jeho efektívne riadenie a využívanie energeticky efektívnych zariadení zabezpečilo elimináciu vplyvov výroby na životné prostredie, zníženie nepodarkovosti, zvýšenie celkovej kvality produkcie a zlepšenie využívania materiálových, technologických a personálnych zdrojov.

Fotodokumentácia