Projekt 1

Projekt 1 (výskum a vývoj) 13SP

projekt1

Zakladné informácie o projekte:

Názov projektu: Výskum a vývoj vysokovýkonných Hi-Tech mechanických upchávok
Prijímateľ: CHETRA SK,s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Sládkovičova 1937, Hencovce, 093 02
Miesto realizácie projektu: Hencovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj
Začatie projektu: 08/2014
Ukončenie projektu: 12/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-13SP-1201

Výška nenávratného finančného príspevku:        1.085.658,00 EUR

Stručný opis projektu:

Projekt bol zameraný na výskum a vývoj delených mechanických upchávok a obslužných systémov do agresívnych a extrémnych prostredí pri využití kompozitných materiálov a nanotechnológií s minimalizáciou dopadov na životné prostredie a rozšírenie možností aplikácie delených mechanických upchávok.

Ciele projektu:

Cieľom realizovaného projektu bol výskum vysokovýkonných Hi-Tech mechanických upchávok, ich komponentov a diagnostiky, vývoj komponentov vysokovýkonných Hi-Tech mechanických upchávok a diagnostiky prevádzky mechanických upchávok a obslužných systémov a výskum druhotného využitia produktov.

Výsledky realizovaného projektu:

Výsledkom realizovaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. prostredníctvom výskumu a vývoja vysokovýkonných Hi-Tech mechanických upchávok, vďaka čomu došlo k rozšíreniu možností aplikácie delených mechanických upchávok v rôznych typoch zariadení a eliminácii environmentálnej záťaže v podobe kvalitne utesnených zariadení v priemysle.

Fotodokumentácia