Projekt 3

Projekt 3 (energetika) 21SP

projekt3

Zakladné informácie o projekte:

Názov projektu: Zateplenie výrobných budov a výstavba nového energetického zariadenia pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze OZE vo výrobnom areáli spoločnosti CHETRA SK, s.r.o.
Prijímateľ: CHETRA SK,s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Sládkovičova 1937, Hencovce, 093 02
Miesto realizácie projektu: Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský samosprávny kraj
Začatie projektu: 04/2015
Ukončenie projektu: 12/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-21SP-1301

Výška nenávratného finančného príspevku:        907 262,19 EUR

Stručný opis projektu:

Zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie výrobných budov, rekonštrukciou starej plynovej kotolne na energetické zariadenie využívajúce biomasu na výrobu tepla a výstavbou nového energetického zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla splyňovaním biomasy, dôšlo k zvýšeniu energetickej efektívnosti výrobného areálu spoločnosti CHETRA SK, s.r.o. na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach.

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, efektívne využívanie tepelnej energie a vysokoúčinná výroba tepelnej a elektrickej energie s využitím obnoviteľného energetického zdroja - drevnej biomasy.

Výsledky realizovaného projektu:

Výsledkom realizovaného projektu bolo uskutočnenie modernizácie obvodového plášťa, rekonštrukcie zdroja tepelnej energie a výstavba zariadenia pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriky a tepla v kogeneračnej jednotke, ktoré dlhodobo zabezpečia zvýšenie energetickej efektívnosti, ochranu životného prostredia, úsporu výdavkov na energie a rast konkurencieschopnosti spoločnosti.

Fotodokumentácia